ბიომრავალფეროვნება   კანონმდებლობა   ბრძანება  
pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №28 2016 წლის 18 აგვისტო ,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №66 2002 წლის 30 მაისი „ცხოველთა სამყაროსა და მისი ობიექტებით სარგებლობის სახელმწიფო აღრიცხვის, ცხოველთა სამყაროს სახელმწიფო კადასტრის შედგენის, იმ სახეობათა ჯგუფების ნუსხის განსაზღვრის წესების შესახებ, რომლებიც სახელმწიფო აღრიცხვას და სახელმწიფო კადასტრში შეტანას ექვემდებარებიან, აგრეთვე აღრიცხვისა და კადასტრის შედგენისათვის საჭირო მონაცემების წარდგენის წესების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №13 2016 წლის 5 მაისი ,,რეკრეაციული თევზჭერის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ"
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №27 „ნადირობის ობიექტებს მიკუთვნებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტების ჩამონათვალის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2009 წლის 25 მაისის №18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №31 2016 წლის 23 აგვისტო ,,ხიზილალის მწარმოებელი საწარმოების შიდა რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 17 აპრილის №197 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №197 2015 წლის 17 აპრილი ,,ხიზილალის მწარმოებელი საწარმოების შიდა რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე"
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №30 ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ''
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №29 ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ"
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №18 "ნადირობის ობიექტებს მიკუთვნებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტების ჩამონათვალის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №66 „ცხოველთა სამყაროსა და მისი ობიექტებით სარგებლობის სახელმწიფო აღრიცხვის, ცხოველთა სამყაროს სახელმწიფო კადასტრის შედგენის, იმ სახეობათა ჯგუფების ნუსხის განსაზღვრის წესების შესახებ, რომლებიც სახელმწიფო აღრიცხვას და სახელმწიფო კადასტრში შეტანას ექვემდებარებიან, აგრეთვე აღრიცხვისა და კადასტრის შედგენისათვის საჭირო მონაცემების წარდგენის წესების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება № 95 -   "ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა დ მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png აქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №98 - "სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ცხოველთა სამყაროს ობიექტების აღრიცხვის მეთოდებისა და წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე
 
 pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №67 - „სამონადირეო მეურნეობის შესაქმნელად სამონადირეო სავარგულების გამოყოფისათვის საჭირო წინასწარი ეკოლოგიური, ბიოლოგიურ-ეკონომიკური გამოკვლევის, ცხოველთა სამყაროს ობიექტთა სრულფასოვანი აღრიცხვისა და მდგომარეობის დაფიქსირების, გარეულ ცხოველთა აღწარმოებისა და მოპოვების ნორმების დადგენისა და სამონადირეო მეურნეობის შექმნაზე დასკვნის გაცემის პროცედურის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება 05 - ნავსდგურსა დ მიმდინარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესი
 
pdf.png საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №175 "ნადირობას დაქვემდებარებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტების (გარდა გადამფრენი ფრინველისა) სახეობების დამტკიცების შესახებ
 
pdf.png საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 2012 წლის 15 ივნისის ბრძანება №05 „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ცხოველების ტყვეობაში გამრავლებისა და მათი მოპოვების (ბუნებრივი გარემოდან ამოღების) წესის შესახებ“
 
pdf.png საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის 4 მარტის ბრძანება №247 - „გარეულ ცხოველთა რეგულირების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“
 
pdf.png საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №163     შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი
 
pdf.png საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის ბრძანება №21 სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერის  წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება N168 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ექსპერტთა მონაცემთა ბაზის წარმოების წესისა და ექსპერტირებისათვის დაწესებული მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება N166 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება N165 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ერთიანი რეესტრის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება N167 2015 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაკეტილ სისტემებში გამოყენებული და საბაზრო ქსელში განთავსებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების
ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ერთიან რეესტრში შეტანის წესისა და ერთიან რეესტრში შეტანის შემდეგ მათი რეგულირების პირობების დამტკიცების
თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება N163 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ჩაკეტილ სისტემაში გამოყენების სალიცენზიო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება N158 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სამეცნიერო კომისიის რეგლამენტის და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
დამტკიცებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2009 წლის 11 დეკემბრის N 2–231 ბრძანებით სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნები 

 
  

 

 

 
სექტემბერი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?