ნებართვები და ლიცენზიები   კანონმდებლობა   განკარგულება
 
pdf.png საქართველოს მთავრობის განკარგულება №305 - საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1018 -  „ლიცენზიების, ნებართვებისა და სერტიფიკატების ერთიანი ელექტრონული სისტემის“ დანერგვისა და ამოქმედების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის  განკარგულება #1316 - საქართველოს  ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის  სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №905 2016 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი ი/მ „ნუგზარ ჭკადუაზე“ გაცემული ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1214 2016 წლის 23 ივნისი ქ. თბილისი შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1465 2016 წლის 21 ივლისი ქ. თბილისი შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარულება №1164 2016 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1800 2016 წლის 7 სექტემბერი ქ. თბილისი შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1468 2016 წლის 21 ივლისი ქ. თბილისი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1783 2016 წლის 1 სექტემბერი ქ. თბილისი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1467 2016 წლის 21 ივლისი ქ. თბილისი შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1466 2016 წლის 21 ივლისი ქ. თბილისი შპს „ფერის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1244 2016 წლის 30 ივნისი ქ. თბილისი შპს „ჩესის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისგან გათავისუფლების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1769 2016 წლის 30 აგვისტო ქ. თბილისი შპს „არქიტექსის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარულება №1163 2016 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1215 2016 წლის 23 ივნისი ქ. თბილისი შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1359 2016 წლის 7 ივლისი ქ. თბილისი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1822 2016 წლის 9 სექტემბერი ქ. თბილისი შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1793 2016 წლის 5 სექტემბერი ქ. თბილისი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1750 2016 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილისი აბაშის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №952 2016 წლის 27 მაისი
ქ. თბილისი „წყალტუბოს თერმულ-მინერალური წყლების საბადოზე ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის სასარგებლო წიაღისეულის გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლების მოპოვების ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემისა და სალიცენზიო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის №696 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1415 2016 წლის 18 ივლისი ქ. თბილისი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1087 2017 წლის 1 ივნისი
ქ. თბილისი ცაგერის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1205 2017 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი სასარგებლო წიაღისეულის (სილიკომანგანუმის ქერქული ნარჩენების ტექნოგენური დანაგროვი) მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და დამატებითი სალიცენზიო პირობის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1057 2017 წლის 1 ივნისი
ქ. თბილისი შპს „თერმულ წყლებზე“ გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000486 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელებასა და დამატებითი სალიცენზიო პირობის განსაზღვრაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2692 2016 წლის 29 დეკემბერი ქ. თბილისი სს „სვანეთი ჰიდროსათვის“ სახელმწიფო ტყის ფონდის სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისთვის გაცემისა და 35 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე სპეციალური ჭრების განხორციელებაზე ნებართვის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1161 2017 წლის 8 ივნისი
ქ. თბილისი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1390 2017 წლის 6 ივლისი ქ. თბილისი შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1160 2017 წლის 8 ივნისი
ქ. თბილისი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2276 2016 წლის 31 ოქტომბერი ქ. თბილისი შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2221 2016 წლის 19 ოქტომბერი ქ. თბილისი შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №868 2017 წლის 4 მაისი ქ. თბილისი შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2220 2016 წლის 19 ოქტომბერი ქ. თბილისი შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №796 2017 წლის 25 აპრილი ქ. თბილისი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
მაისი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?