გიორგი მიქაძე

სურსათის უვნებლობა;

ქეთევანი ლორთქიფანიძე

სურსათის უვნებლობა;

მაია ბერუაშვილი

სურსათის უვნებლობა;

მაკა შუბლაძე

სურსათის უვნებლობა;

კახა სოხაძე

სურსათის უვნებლობა; ბიოწარმოება; კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა;

ქეთევანი ლაფერაშვილი

სურსათის უვნებლობა;

მარიამ გორდაძე

სურსათის უვნებლობა;

თამარ ნოზაძე

სურსათის უვნებლობა;