ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მარინე ჩაჩანიძე

წვრილფეხა და მსხვილფეხა მეცხოველეობა;  აკვაკულტურა-მეთევზეობა;  მეფრინველეობა; 

ზოოინჟინერი, ვეტერინარი. სოფ.მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

მეცხოველეობაში , ვეტერინარიაში სამეცნიერო საქმიანობა, ექსტენცია. 

ელ-ფოსტა: marina.chachanidze@gmail.com

საჯარო განხილვები