დოკუმენტი დასახელება ეროვნული პასუხისმგებელი პირი ვებ.გვერდი სამდივნოების ვებ-გვერდები, სადაც განთავსებულია ხელშეკრულებების მხარე სახელმწიფოების ეროვნული ანგარიშები დამატებით
კონვენცია შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენცია მაია ჯავახიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 
 
ელ.ფოსტა: maia.javakhishvili@mepa.gov.ge
www.blacksea-commision.org ეროვნულ ანგარიშებს სამდივნო ეტაპობრივად განათავსებს ვებ-გვერდზე
ოქმი შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციის ოქმი შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების შენარჩუნების შესახებ მაია ჯავახიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე
 
ელ.ფოსტა:
maia.javakhishvili@mepa.gov.ge
www.blacksea-commission.org
ოქმი შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციის ოქმი ხმელეთზე განლაგებული წყაროებისა და საქმიანობებით გამოწვეული შავი ზღვის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის ოქმი მაია ჯავახიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 
ელ.ფოსტა:
maia.javakhishvili@mepa.gov.ge
www.blacksea-commission.org
ოქმი შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციის ოქმი დამპინგით გამოწვეული შავი ზღვის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის ოქმი მაია ჯავახიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 
ელ.ფოსტა:
maia.javakhishvili@mepa.gov.ge
www.blacksea-commission.org
ოქმი შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციის ოქმი ავარიულ შემთხვევებში შავი ზღვის გარემოს ნავთობითა და სხვა სახიფათო ნივთიერებებით დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით თანამშრომლობის შესახებ მაია ჯავახიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 
ელ.ფოსტა:
maia.javakhishvili@mepa.govge
www.blacksea-commission.org
კონვენცია კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ ნონა ხელაია  
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა: nona.khelaia@mepa.gov.ge
www.cbd.int Second Regular National Report
Third National Report
ოქმი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების კარტახენას ოქმი  ნონა ხელაია  
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
nona.khelaia@mepa.gov.ge
http://bch.cbd.int/protocol National Reports
კონვენცია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია ნინო თხილავა
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
nino.tkhilava@mepa.gov.ge
www.unfccc.int Submitted National Communications​
Submitted biennial update reports
ოქმი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი ნინო თხილავა
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
nino.tkhilava@mepa.gov.ge
www.unfccc.int
შეთანხმება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის შეთანხმება ნინო თხილავა
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
nino.tkhilava@mepa.gov.ge
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement   
კონვენცია  ოზონის შრის დაცვის შესახებ (ვენის) კონვენცია ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის  ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.ozone.unep.org  
ოქმი მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.ozone.unep.org
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ (ვენის) კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ (მონრეალის) ოქმის ლონდონის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.ozone.unep.org
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ (ვენის) კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ (მონრეალის) ოქმის კოპენჰაგენის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.ozone.unep.org
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ (ვენის) კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ (მონრეალის) ოქმის მონრეალის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილებსი დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.ozone.unep.org
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ (ვენის) კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ (მონრეალის) ოქმის პეკინის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.ozone.unep.org
კონვენცია კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობათა საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES) თეონა ქარჩავა 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 
ელ.ფოსტა:
teona.karchava@mepa.gov.ge
www.cites.org Biennial reports
კონვენცია კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ მარიამ სულხანიშვილი
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 
ელ.ფოსტა:
mariam.sulkhanishvili@mepa.gov.ge
www.ramsar.org National Reports
 
კონვენცია კონვენცია შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ ნოე მეგრელიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის მართვის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.unece.org/env/lrtap Status of reporting under CLRTAP​
ოქმი შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენციის ოქმი ევროპაში ჰაერის დამბინძურებლების შორ მანძილებზე გავრცელების მონიტორინგისა და შეფასების ერთობლივი პროგრამის (EMEP) გრძელვადიანი დაფინანსების შესახებ ნოე მეგრელიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის მართვის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
noe.megrelishvili@mepa.gov.ge
www.unece.org/env/lrtap
კონვენცია ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვისა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ ირმა გურგულიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 
ელ.ფოსტა:
irma.gurguliani@mepa.gov.ge
www.basel.int Basel Convention National Reports
კონვენცია გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ ნინო ჩიქოვანი 
ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
 ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
nino.chikovani@mepa.gov.ge
http://www2.unccd.int/ Reports submitted by Central and Eastern Europe
Reporting and Review Process
The PRAIS 2 reporting platform
კონვენცია კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე სალომე ნოზაძე 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 
ელ.ფოსტა:
salome.nozadze@mepa.gov.ge
www.cms.int National Reports
შეთანხმება შეთანხმება შავი ზღვის, ხმელთაშუა ზღვისა და მიმდებარე ატლანტის ოკეანის მცირე ვეშაპისებრთა დაცვის შესახებ ირინე ლომაშვილი 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 
ელ.ფოსტა:
irine.lomashvili@mepa.gov.ge
www.accobams.org National Reports
შეთანხმება შეთანხმება აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველთა დაცვის შესახებ ირინე ლომაშვილი 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 
ელ.ფოსტა:
irine.lomashvili@mepa.gov.ge
https://www.unep-aewa.org/ National Reports
შეთანხმება შეთანხმება  ღამურების დაცვის შესახებ ევროპაში ქრისტინა კოროშინაძე
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 
ელ.ფოსტა:
irine.lomashvili@mepa.gov.ge
http://www.eurobats.org National Reports
კონვენცია კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია)         ნინო გოხელაშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
ელ.ფოსტა:
nino.gokhelashvili@mepa.gov.ge
www.unece.org  National Implementation Reports​
კონვენციის ცვლილება  გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების (გმო) შესახებ ნინო გოხელაშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა:
nino.gokhelashvili@mepa.gov.ge
www.unece.org
კონვენცია სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ (POPs) ალვერდ ჩანქსელიანი 
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა:
alverd.chankseliani@mepa.gov.ge
www.pops.int National Reports
კონვენცია როტერდამის კონვენცია ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ ანა ბერეჟიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ქიმიური ნივთიერებებისა და სახიფათო ნარჩენების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა:
ana.berejiani@mepa.gov.ge
www.pic.int კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
კონვენცია ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია მარიამ სულხანიშვილი
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა:
mariam.sulkhanishvili@mepa.gov.ge
www.coe.int Biennial reports​
კონვენცია ევროპის ლანდშაფტების კონვენცია ქრისტინა კოროშინაძე
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა:
kristina.koroshinadze@mepa.gov.ge
www.coe.int კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის "ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარატიების გამოყენების თაობაზე" გრიგოლ ბასილია 
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, პროექტების კოორდინატორი

ელ.ფოსტა:
grigol.basilia@anrs.gov.ge
www.iaea.org ანგარიშები კონფიდენციალურია
შეთანხმების დამატებითი ოქმი საქართველოს რესპუბლიკისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის "ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარატიების გამოყენების თაობაზე" შეთანხმების დამატებითი ოქმი გრიგოლ ბასილია 
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, პროექტების კოორდინატორი

ელ.ფოსტა:
grigol.basilia@anrs.gov.ge
www.iaea.org
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ  კახაბერ კეშელავა 
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა:
kakhaber.keshelava@anrs.gov.ge
www.iaea.org კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
კონვენცია გაერთიანებული კონვენცია გამოყენებულ საწვავთან მოპყრობის უსაფრთხოებისა და რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის უსაფრთხოების შესახებ გიორგი ნაბახტიანი 
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

ელ.ფოსტა:
giorgi.nabakhtiani@anrs.gov.ge
www.iaea.org ანგარიშები კონფიდენციალურია
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ავარიის შემთხვევაში ადრეული შეტყობინების შესახებ ხატია ჯიქურიძე 
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ელ.ფოსტა:
khatia.jikuridze@anrs.gov.ge
www.iaea.org
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ ხატია ჯიქურიძე
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ელ.ფოსტა:
khatia jikuridze@anrs.gov.ge
www.iaea.org