დოკუმენტი დასახელება ეროვნული პასუხისმგებელი პირი ვებ.გვერდი სამდივნოების ვებ-გვერდები, სადაც განთავსებულია ხელშეკრულებების მხარე სახელმწიფოების ეროვნული ანგარიშები დამატებით
კონვენცია შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენცია ნინო ცხადაძე
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი)
www.blacksea-commision.org ეროვნულ ანგარიშებს სამდივნო ეტაპობრივად განათავსებს ვებ-გვერდზე
ოქმი შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციის ოქმი შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების შენარჩუნების შესახებ ნინო ცხადაძე
 წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი ხმელეთზე განლაგებული წყაროებისა და საქმიანობებით გამოწვეული შავი ზღვის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის ოქმი ნინო ცხადაძე
 
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი დამპინგით გამოწვეული შავი ზღვის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის ოქმი ნინო ცხადაძე
 
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი ოქმი ავარიულ შემთხვევებში შავი ზღვის გარემოს ნავთობითა და სხვა სახიფათო ნივთიერებებით დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით თანამშრომლობის შესახებ ნინო ცხადაძე
 
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
კონვენცია კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ   www.cbd.int Second Regular National Report
Third National Report
ოქმი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების კარტახენას ოქმი    About the protocol National Reports
კონვენცია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია გრიგოლ ლაზრიევი
კლიმატის ცვლილების სამსახურის უფროსი
Climate Change Submitted National Communications​
Submitted biennial update reports
ოქმი გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი გრიგოლ ლაზრიევი
კლიმატის ცვლილების სამსახურის უფროსი- ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის კლიმატის ცვლილების სამმართველოს უფროსი
Kyoto Protocol
კონვენცია კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ ნოე მეგრელიშვილი
ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
TREATIES AND DECISIONS  
ოქმი მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ ნოე მეგრელიშვილი
ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
THE MONTREAL PROTOCOL
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის ლონდონის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი
ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
MP HANDBOOKS
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის კოპენჰაგენის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი
ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
MP HANDBOOKS
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის მონრეალის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი
ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
MP HANDBOOKS
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის პეკინის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი
ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
MP HANDBOOKS
კონვენცია კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ თეონა ქარჩავა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი CITES Biennial reports
კონვენციის ცვლილებები
1979 წლის ბონის ცვლილება
1983 წლის  გაბორონეს ცვლილება
  Bonn amendment to the text of the Convention
კონვენცია კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ   THE RAMSAR CONVENTION AND ITS MISSION National Reports
 
კონვენციის ცვლილებები
1982 პარიზის ოქმი
1987 რეჯინას ცვლილება
  Protocol to amend the Convention
კონვენცია შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენცია ქეთევან კორძახია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის უფროსი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს უფროსი UNECE Status of reporting under CLRTAP​
ოქმი შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენციის ოქმი ევროპაში ჰაერის დამბინძურებლების შორ მანძილებზე გავრცელების მონიტორინგისა და შეფასების ერთობლივი პროგრამის (EMEP) გრძელვადიანი დაფინანსების შესახებ ქეთევან კორძახია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის უფროსი - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს უფროსი EMEP Protocol
კონვენცია კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვისა და განთავსების შესახებ ირმა გურგულიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე
BASEL Basel Convention National Reports
კონვენცია გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ნინო ჩიქოვანი
მიწის რესურსების დაცვისა და წიაღის სამსახურის უფროსი -ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის მიწისა და წიაღის სამმართველოს უფროსი
UNCCD Reports submitted by Central and Eastern Europe
Reporting and Review Process
The PRAIS 2 reporting platform
კონვენცია კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებად სახეობათა დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი. CMS National Reports
შეთანხმება შეთანხმება შავი ზღვის, ხმელთაშუა ზღვისა და მიმდებარე ატლანტის ოკეანის მცირე ვეშაპისებრთა დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი ACCOBAMS National Reports
შეთანხმება შეთანხმება აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველთა დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი AEWA National Reports
შეთანხმება შეთანხმება ევროპის ღამურების პოპულაციების დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი პეციალისტი - ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი EUROBATS National Reports
კონვენცია კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია)         ნინო გოხელაშვილი გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი EUROBATS National Implementation Reports​
კონვენციის ცვლილება  ორჰუსის კონვენციის ცვლილება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების (გმო) შესახებ   GMO amendment​
კონვენცია სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ ალვერდ ჩანქსელიანი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი STOCKHOLM CONVENTION National Reports
კონვენცია როტერდამის კონვენცია ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ ანა ბერეჟიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ROTTERDAM CONVENTION "კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას"
კონვენცია ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია თეონა ქარჩავა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი The Bern Convention​ Biennial reports​
კონვენცია ევროპის ლანდშაფტური კონვენცია თეონა ქარჩავა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი European Landscape Convention კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
შეთანხმება შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარატიების გამოყენების თაობაზე გრიგოლ ბასილია
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამმართველოს უფროსი
Protocol Additional to the Agreement ანგარიშები კონფიდენციალურია
შეთანხმების დამატებითი ოქმი საქართველოს რესპუბლიკისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარატიების გამოყენების თაობაზე შეთანხმების დამატებითი ოქმი გრიგოლ ბასილია
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამმართველოს უფროსი
Protocol Additional to the Agreement
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ  კახაბერ კეშელავა
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამსახურის  მთავარი  სპეციალისტი
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
კონვენცია გაერთიანებული კონვენცია გამოყენებულ საწვავთან მოპყრობის უსაფრთხოებისა და რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის უსაფრთხოების შესახებ გიორგი ნაბახტიანი
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს რადიაქტიული ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის უფროსი
Nuclear safety conventions ანგარიშები კონფიდენციალურია
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ავარიის შემთხვევაში ადრეული შეტყობინების შესახებ ხატია ჯიქურიძე
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის მოადგილე
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას