მედია   სიახლეები   ტენდერ - პროექტის “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” ფარგლე
02.04.2018

პროექტი “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI+ East) იწვევს შესაბამისი გამოცდლების მქონე ადგილობრივ კომპანიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კველვით/აკადემიურ ინსტიტუტებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს საქართველოში, მონაწილეობის მისაღებად ტენდერში მდ. ალაზნის-იორის და ხრამი-დებედას სააუზე მართვის რეგიონებისთვის მიწისქვეშა წყლის ობიექტების დელინიაციის, აღწერის და შესაბამის აუზებში მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის დიზაინის გეგმის შემუშავებისთვის.

დეტალური ტექნიკური დავალება და ტენედერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 
http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application

საპროექტო შეთავაზებები მიიღება: 2018 წ. 17 აპრილამდე განხორციელების ვადა: კონტრაქტის ხელმოწერიდან 6 თვის განმავლობაში განხორციელების სავარაუდო პერიოდი: 2018 წ. მაისი - 2019 წ. ოქტომბერი

Latest news