საჯარო ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია ცენტრის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1 ცენტრის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 ცენტრის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 ცენტრის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 ცენტრის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 ინფორმაცია ცენტრის დირექტორის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.6 საკონტაქტო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4 ცენტრის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის ყოველწლიურად წარდგენილი ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.5 საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად

3. ინფორმაცია ცენტრის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
3.1 ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ცენტრში კონკურსის ჩატარების წესს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3 ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად

4. ინფორმაცია ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
4.2 ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
4.3 სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია ცენტრის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
5.1 ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი ქვეყნდება კვარტალურად
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3 გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.4 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.5 ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6 საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 ცენტრის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9 განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ცენტრისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11 ცენტრის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ცენტრისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.12 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ცენტრისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

6. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
6,1 ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.2 საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
7.1 ცენტრის სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ცენტრის მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
იანვარი 2022
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?