ციცინო თურქაძე

ნარჩენების მართვა; გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია;

ანა ბერეჟიანი

ნარჩენების მართვა; მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება; ქიმიური ნივთიერებების მართვა;

ირმა გურგულიანი

ნარჩენების მართვა;

ვიკა მეტრეველი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება; სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები;

არჩილ ადამია

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა და მონიტორინგი;

ავთანდილ ფანგანი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა და მონიტორინგი;

ნინო გოგინაშვილი

ქარსაფარი ზოლები;

ნიკა მომცემლიძე

გეოლოგია;