ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გვანცა ბეჟანიშვილი

წვრილფეხა და მსხვილფეხა მეცხოველეობა; 

"განათლება - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,მეცხოველეობა - დოქტორანტი (დღემდე)
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მეცხოველეობა - მაგისტრის ხარისხი 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ზოოტექნიკური ფაკულტეტი, მეცხოველეობა - ბაკალავრის ხარისხი                                                                   

გამოცდილება -  შპს იდეალ გეორგია - მესაქონლეობის ობიექტების საკონსულტაციო მომსახურეობა კვებისა და გამოზრდის საკითხებში.                               

შპს ნატვრის ხე - ფერმის კონსულტანტი - (ხბოსა და მოზარდეულის გამოზრდა მეხორცული მიმართულებით)                                                                 

შპს აგრო სოლუშენსი -კონსულტირება მეცხოველეობის დარგში ბიზნეს სუბიექტებისთვის   

შპს ჩემი რანჩო - მებოცვრეობა - ზოოტექნიკოსი - ყოველდღიური ზრუნვა ( კვება, განაყოფიერება, ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე კონტროლი, ზოო ჩანაწერები)                                                                                         

შპს არლი ჯგუფი  - ფერმის მენეჯერი  -(ცხოველების მთლიანი საწარმოო ტექნოლოგიური ციკლი, ყოველდღირუი ზრუნვა, კვება, დაავადებების მონიტორინგი, კონტროლი სელექციასა და განაყოფიერებაზე, ზოო ჩანაწერები  შპს ბიოტეკსი -  ხარისხის კონტროლისა და უზრუნველყოფის მენეჯერის მოადგილე - ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის კონტროლი"

მეცხოველეობა - მეძროხეობა

ელ-ფოსტა: gvantsabezhanishvili1@gmail.com

საჯარო განხილვები