ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

თათია ხოსიტაშვილი

მცენარეთა დაცვა; 

1.საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი - აგრონომიული ფაკულტეტი, აგროეკოლოგიის ბაკალავრი; 2. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი- აგრონომიული ფაკულტეტი, აგრობიოეტქნოლოგიის მაგისტრი;  3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი აგრონომიაში;  2013 წლიდან დღემდე აგრარულ სფეროში 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი - მცენარეთა დაცვის მიმართულებით;  არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და მონოგრაფის ავტორი და თანაავტორი; ტრეინინგები: ადგილობრივი და საერთაშორისო  თეორიული და პრაქტიკული სწავლება, ტრეინინგები  აგრარული მიმართულებით.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ფუნქცია მოვალეობები: ექსტენციის მიმართულებით  ფერმერებისათვის სწავლება-ტრეინინგი როგორც ღია, ისე დახურულ გრუნტში მცენარეთა დაცვის საკითხებზე, ზოგადი ენტომოლოგიისა და ბიოაგროწარმოების მიმართულებით.  სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტებისა და პროგრამების მიმდინარეობის ხელშეწყობა, პოპულარიზება. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ჭრილში სასოფლო-სამეურნეო მონაცემთა ბაზის  დამუშავება.  

ელ-ფოსტა: tatia.khositashvili@rda.gov.ge; tatakhosita@yahoo.com

საჯარო განხილვები