ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

მრავალმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

სალომე ნოზაძე
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა

salome.nozadze@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

ramsar.org
# #

დასახელება

კონვენცია შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ნოე მეგრელიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის მართვის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

noe.megrelishvili@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

unece.org
# #

დასახელება

ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვისა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ირმა გურგულიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

ელ.ფოსტა

irma.gurguliani@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

basel.int
# #

დასახელება

გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ნინო ჩიქოვანი
ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

nino.chikovani@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

http://www2.unccd.int/
# #

დასახელება

კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

სალომე ნოზაძე
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა

salome.nozadze@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

www.cms.int
# #

საჯარო განხილვები