ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

მრავალმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია)

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ნინო გოხელაშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

nino.gokhelashvili@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

unece.org
# #

დასახელება

სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ (POPs)

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ალვერდ ჩანქსელიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

alverd.chankseliani@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

pops.int
# #

დასახელება

როტერდამის კონვენცია ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ანა ბერეჟიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ქიმიური ნივთიერებებისა და სახიფათო ნარჩენების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

ana.berejiani@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

www.pic.int
# #

დასახელება

ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

სალომე ნოზაძე
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა

salome.nozadze@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

coe.int
# #

დასახელება

ევროპის ლანდშაფტების კონვენცია

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

მერაბ მოსიძე
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის დაცული ტერიტორიების პოლიტიკის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა

Merab.mosidze@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

coe.int
# #

საჯარო განხილვები