ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელთა და ტექნიკოსთა საყურადღებოდ

მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელთა და ტექნიკოსთა საყურადღებოდ

მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელთა და ტექნიკოსთა საყურადღებოდ  

3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელი და/ან ტექნიკოსი, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს, ასევე, თბურ ტუმბოებს, ვალდებულია, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყოველწლიურად, 1 მარტამდე, შესათანხმებლად წარუდგინოს ინფორმაცია გასულ წელს მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობის შესახებ. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ივნისის დადგენილება №304-ის დანართი №2-ით დადგენილი ფორმის მიხედვით. აღნიშნული ფორმით ინფორმაციის წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელს და/ან ტექნიკოსს, გასული წლის განმავლობაში შესაბამისი მომსახურება არ მიუღია/მომსახურება არ გაუწევია.

ანგარიშგების ფორმა და ანგარიშგების ფორმის შევსების წესი შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ივნისის დადგენილება №304-ში, შემდეგ ბმულზე -https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3717255?publication=0 

საჯარო განხილვები