ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

პროექტები

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზაცია (ფაზა3)

თანამშრომლობის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლების გავრცელებას ქართულ საზოგადოებაში და აამაღლოს ცნობიერება, გაზარდოს მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ხელი შეუწყოს AKIS-ს, ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე.

პროექტის მთავარი მიზანია სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის (EIEC) ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა მაღალი დონის ეროვნული და რეგიონული AKIS სისტემების, კონსულტაციების, ტრენინგების/გადამზადების მექანიზმების მხარდაჭერით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვა.

მისაღწევი შედეგები:

შედეგი 1: EIEC ინსტიტუციურად გაძლიერებულია, რათა ხელი შეუწყოს ცოდნისა და ინფორმაციის გადაცემის ეფექტური მექანიზმების განვითარებას სოფლის მეურნეობის სფეროში;
შედეგი 2: სოფლის მეურნეობის ცოდნისა და ინოვაციის სისტემა (AKIS) გაძლიერდა ეროვნულ დონეზე და პილოტირებულია საქართველოს სულ მცირე ორ რეგიონში;
შედეგი 3: შემუშავებულია კონსულტაციის, ტრენინგ/გადამზადების პროგრამების განხორციელების მექანიზმები ფერმერებისთვის მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების კონცეფციის  (LLL) ფარგლებში;
შედეგი 4: გარემოსდაცვითი და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის  პოპულარიზაცია  საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვით საშუალო სკოლებში, პროფესიული სწავლების და უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში.

დონორი - შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC).

განმახორციელებელი - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი (EIEC), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.

საკონტაქტო პირი: თამარ სანიკიძე - პროექტის კოორდინატორი; ელ.ფოსტა - tamar.sanikidze1@eiec.gov.ge


საჯარო განხილვები