ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ნინო გოხელაშვილი

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;  ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლება და ვალდებულება; 

ივ. ჟავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ) პროფესია: ბიოლოგი 
თსუ - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სადოქტორო პროგრამა: გამოყენებითი ეკოლოგია, დოქტორანტი
სასწავლო კურსები:
. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი 
. საჯარო პოლიტიკა და ადმინისტრირება
. საერთაშორისო კონფერენციები და დიპლომატია 
. პოლიტიკის ანალიზი და პოლიტიკური დოკუმენტების შემუშავება 
. საერთაშორისო მრჩევლთა კურსი  
. საერთაშორისო მოლაპარაკებები 
ძირითადი გამოცდილება:
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) „გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის (ორჰუსის კონვენცია)ეროვნული პასუხისმგებელი პირი, ბიუროს თანათავმჯდომარე

ორჰუსის კონვენციის სპეციალური ჯგუფების წევრი-ექსპერტი: „გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა“, „საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“

UNECE-ის სტრატეგია „განათლება მდგრადი 
განვითარებისთვის“ - მრჩეველთა სპეციალური ჯგუფის წევრი-ექსპერტი (2018-2020), ეროვნული პასუხისმგებელი პირი, ბიუროს წევრი
გარემო და უსაფრთხოების ინიციატივა (ENVSEC Initiative, OSCE) -
ეროვნული პასუხისმგებელი პირი (2008-2020)
გარემოსდაცვითი დემოკრატია - ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები“ - ტრენერი (2019)
გარემოს გლობალურ პაქტზე” გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის ფარგლებში შექმნილი სპეციალური სამუშაო 
ჯგუფის წევრი-ექსპერტი (2018-2019)
ორჰუსის კონვენცია და მედია“ - ტრენერი (2016)
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (RECC)  
საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს პრეზიდენტი (2009-2011)
ორჰუსის ცენტრი საქართველო“ - მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე (2005-2006), საბჭოს წევრი (2007-2013)
სამუშაო გამოცდილება:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს ხელმძღვანელი
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი"
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კონვენციების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი
რადიო „მწვანე ტალღის“ გარემოსდაცვითი პროგრამის დირექტორი
ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის სახელმწიფო კვლევითი ინსტიტუტის ქცევის მოლეკულური გენეტიკის ლაბორატორიის
წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი"

გარემოსდაცვითი მმართველობა
მდგრადი განვითარება, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) - გარემოსდაცვითი მიმართულება 
გარემოსდაცვითი მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, საერთაშორისო გარემოსდაცვითი პროცესები


ელ-ფოსტა: nino.gokhelashvili@mepa.gov.ge

 

საჯარო განხილვები