ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სამსახურები

გარემოს საინფორმაციო სამსახური

სამსახურის უფროსი

ლიკა ფხოველიშვილი

გარემოს საინფორმაციო სამსახურის ძირითადი კომპეტენციები:

 • გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მონაცემთა ერთიან ბაზის წარმოება შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით; 
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო, სამეცნიერო და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო ბაზის მოძიება და შექმნა;
 • საჯარო ინფორმაციის გავრცელების, ხელმისაწვდომობის, ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების ხელშეწყობა;
 • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებთან დაკავშირებული უწყებების, საქართველოში აკრედიტებული საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამეცნიერო და არასამთავრობო სექტორის და ექსპერტთა შესახებ მონაცემთა ბაზების შექმნა და ადმინისტრირება;
 • იმ საჯარო დაწესებულებების შესახებ ინფორმაციის მომზადება და ადმინისტრირება, რომლებიც ქმნიან და ფლობენ სოფლის მეურნეობასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესახებ კონსულტაციების გაწევის უზრუნველყოფა; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობა; 
 • გარემოსდაცვითი და აგრარული ლიტერატურის შეგროვების, ბიბლიოთეკისა და ფოტო/ვიდეო/აუდიოფონდის შექმნის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების მომზადების, ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობა და მონაწილეობა მათ განხორციელებაში;
 • ეკომარკირების სისტემებისა და ეკოსტანდარტების დანერგვასთან დაკავშირებული პროექტების განხორციელების კოორდინირება ცნობიერების ამაღლების მიზნით; 
 • ერთიანი საინფორმაციო სისტემის განვითარების სტრატეგიის ფორმირების და კონკრეტული კომპონენტების განხორციელების უზრუნველყოფა; 
 • ანალიტიკური პროდუქტების მომზადების კოორდინირება.

 

საჯარო განხილვები