ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი

თამარ ლომიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი კომპეტენციები:

  • ცენტრის საქმისწარმოების ორგანიზებისა და კონტროლის უზრუნველყოფა;
  • ცენტრის კადრების აღრიცხვა;
  • ცენტრის უფლებამოსილების ფარგლებში ცენტრის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლების, მივლინებების, შვებულებების, დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და წახალისებების შესახებ ბრძანებების პროექტების მომზადება;
  • ცენტრის თანამშრომელთა პირადი საქმეების შედგენა;
  • ცენტრის შინაგანაწესის შემუშავება და მისი შესრულების გაკონტროლება; 
  • ცენტრის ბიუჯეტისა და ხარჯთაღრიცხვის პროექტების შემუშავება;
  • ცენტრის საფინანსო-სამეურნეო   საქმიანობის    და    საბუღალტრო  აღრიცხვა-ანგარიშგების მართვა;
  • ცენტრისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზის უზრუნველყოფა;
  • სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების უზრუნველყოფა;
  • ცენტრის სამართლებრივი მომსახურებით უზრუნველყოფა და  სასამართლო ორგანოებში ცენტრის წარმომადგენლობის განხორციელება.

საჯარო განხილვები