ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ვაკანსიები

  • დაწყების თარიღი
  • განცხადების მიღების ბოლო ვადა

კონკურსი ტრენერთა ერთიანი ბაზის შესახებ

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ტრენერთა ერთიანი ბაზის შექმნის მიზნით აცხადებს კონკურსს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროების სხვადასხვა მიმართულების ტრენერ(ებ)ის პოზიციაზე.

სოფლის მეურნეობა:

კაკლოვანი კულტურები;
კენკროვანი კულტურები;
მეფუტკრეობა;
მეცხოველეობა - მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი;
მეცხვარეობა;
ღორი;
ციტრუსოვნები;
მევენახეობა-მეღვინეობა;
ჩაი;
ბოსტნეული კულტურები;
ბაღჩეული კულტურები;
კარტოფილი;
მეხილეობა;
სუბტროპიკული კულტურები;
მცენარეთა დაცვა;
აკვაკულტურა - მეთევზეობა;
მეფრინველეობა;
ვეტერინარია;
ნედლი რძის მიღება  და პირველადი გადამუშავება; 
სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქტების შენახვა-გადამუშავება;
მექანიზაცია;
ნერგის წარმოების ტექნოლოგიები;
დეკორატიული მებაღეობა,
მელიორაცია (სარწყავი სისტემები);
ქარსაფარი ზოლები;
სურსათის უვნებლობა (HACCP სისტემების დანერგვა, ISO სერტიფიცირება, DCFTA რეგულაციები);
სამეწარმეო საქმიანობა;
ბიზნესკონსულტირება;
ბიოწარმოება;
მარცვლოვანი კულტურები;
კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა (GAP);
ცხოველთა კეთილდღეობა;
ფერმერული მეურნეობების მართვა და მენეჯმენტი;
მეურნეობის ეკოლოგიური მართვა;
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა.


გარემოს დაცვა:
 

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;
მწვანე ეკონომიკა;
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;
კლიმატის ცვლილება;
ბიომრავალფეროვნება;
დაცული ტერიტორიები;
ტყის მდგრადი მართვა;
წყლის რესურსების მართვა;
შავი ზღვის დაცვა;
ეკოსისტემები;
ატმოსფერული ჰაერის დაცვა;
მიწის მართვა;
საძოვრების მართვა;
ნარჩენების მართვა;
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;
ქიმიური ნივთიერებების მართვა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;
გარემოსდაცვითი ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი; 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა და მონიტორინგი;
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება;
გეოლოგია;
ჰიდროლოგია;
მეტეოროლოგია;
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა;
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი;
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები გარემოს დაცვის მიმართულებით;
გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები;
მრავალმხრივი  გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებები და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი პროცესები;
ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლებები და ვალდებულებები;
გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია;
გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება.

ტრენერის ფუნქცია-მოვალეობები:

წინასწარ განსაზღვრული აუდიტორიისთვის სფეროს შესაბამის საკითხებზე ტრენინგის ჩატარება;
წინასწარ განსაზღვრული დარგის შესაბამისად ტრენინგ მოდულის, პრეზენტაციისა და ტრენინგთან დაკავშირებული მასალების მომზადება;
ტრენინგთან დაკავშირებული საკითხების მართვა და ორგანიზება;
ტრენინგის მონაწილეთა უკუკავშირის შესაბამისად ტრენინგთან დაკავშირებული მასალების განახლება და ადაპტირება;
საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული ანგარიშების წარმოება დადგენილი წესის ან/და შეთანხმების თანახმად;
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო აღწერილობის შესაბამისად სხვა ფუნქციების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება (სასურველია, კანდიდატს ჰქონდეს დარგთან/სფეროსთან დაკავშირებული განათლება);
სასურველია კანდიდატს გავლილი ჰქონდეს ტრენერთა ტრენინგი (Training of Trainers);
კანდიდატს უნდა ჰქონდეს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის შესაბამის დარგში/სფეროში მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება;
კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ტრენინგის/სემინარის/პრეზენტაციის წარმართვის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება (პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად);
კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მეთოდოლოგიების შემუშავების გამოცდილება, ფლობდეს პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდებს (შეეძლოს ტრენინგების ფარგლებში პრაქტიკული სწავლების დაგეგმვა/განხორციელება)
კანდიდატს უნდა შეეძლოს ტრენინგების მოდულების შემუშავება და სწავლის შედეგების სწორად იდენტიფიკაცია;
სასურველია ინგლისური ენის საშუალო დონეზე ცოდნა (B1/B2);
კანდიდატი უნდა ფლობდეს Microsoft Word-ს და PowerPoint-ს საშუალოზე მაღალ დონეზე.

საუკეთესო კანდიდატი ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ქართულ ენაზე გამართული წერითი და ზეპირი მეტყველება;
ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ემოციური ინტელექტი;
მოტივაცია;
ეფექტური კომუნიკაცია;
პრეზენტაციის მომზადება და წარმართვა;
დეტალებზე ორიენტირებულობა;
ორგანიზებულობა;
ვადებზე ორიენტირებულობა;
ყურადღების კონცენტრაცია;
ანგარიშების წარმოება.

ცოდნა:

სწავლების და ტრენინგის ჩატარების თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და მიდგომები;
იცნობდეს გარემოსდაცვით მიზნებსა და ამოცანებს;
იცნობდეს სოფლის მეურნეობის მიზნებსა და ამოცანებს;
იცნობდეს კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის მიდგომებს;
იცნობდეს მდგრადი განვითარების მიზნებს.

კომპეტენციები:

ტრენინგის წარმართვის კომპეტენცია;
ტრენინგის აუდიტორიის სწორად შერჩევა;
სატრენინგო საკითხების სწორად და ეფექტურად იდენტიფიცირება;
ჯგუფის დინამიკის მართვის კომპეტენცია;
სასწავლო მასალის ადაპტირების კომპეტენცია.
ასევე, კანდიდატი უნდა იცნობდეს შემდეგ დოკუმენტებს:
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება;
საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;
კონვენცია „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ”;
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სტრატეგია (2021-2027);
საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (2017-2021)

თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება შეთანხმებით, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე. აღნიშნული კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ კანდიდატები გახდებიან სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ტრენერთა ერთიანი ბაზის წევრები, რომლებიც დასაქმდებიან ცენტრის მიერ დაგეგმილ ტრენინგებსა და სასწავლო კურსებში საჭიროების შესაბამისად.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე, სამუშაო გამოცდილებისა და განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: hr@eiec.gov.ge და თემის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის და შესაბამისი დარგის და სპეციალიზაციის დასახლება.
განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 17 ოქტომბერი.

კონკურსის ეტაპები:

I - განცხადებების გადარჩევა
II - გასაუბრება

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ, ეწვიოთ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებგვერდს: http://eiec.gov.ge/ ან დაუკავშირდეთ პროექტის კოორდინატორს, ნიკა გოგიტიძეს (ტელ: 598 783 232. ელ -ფოსტა: nika.gogitidze@eiec.gov.ge). 

გისურვებთ წარმატებას!

              

საჯარო განხილვები