ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ვაკანსიები

  • დაწყების თარიღი
  • განცხადების მიღების ბოლო ვადა

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (საჯარო განხილვების დაგეგმვისა და მონიტორინგის მიმართულებით)


ორგანიზაცია: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
განცხადების ბოლო ვადა: 19.06.2023
თანამდებობრივი სარგო: 1573 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე

ფუნქციები

ა) უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების/დაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეობას და ამ მიზნით შესაბამისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და საჯარო განხილვების ჩატარებას;
ბ) სამინისტროს სისტემაში შემავალ შესაბამის საჯარო უწყებებთან და სამსახურის უფროსთან შეთანხმების საფუძველზე განსაზღვრავს საჯარო განხილვის ჩატარების ადგილისა და თარიღის;
გ) უზრუნველყოფს საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე განთავსებას, აგრეთვე აღნიშნული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე განთავსებას;
დ) ახორციელებს საჯარო განხილვების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას ცენტრის ვებგვერდისა და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების (ელექტრონული, ბეჭდური, სატელევიზიო და სხვა) გზით;
ე) მონაწილეობს გარემოსდაცვითი საინფორმაციო პორტალის მართვაში და უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ამ პორტალზე განთავსებას;
ვ) უზრუნველყოფს საჯარო განხილვების ჩასატარებლად საჭირო ტექნიკურ მხარდაჭერას და შესაბამისი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან კომუნიკაციას;
ზ) ადგენს ჩატარებული საჯარო განხილვების შესახებ ოქმებს;
თ) ახორციელებს საჯარო განხილვის პროცესში საზოგადოების ინფორმირებულობისა და მონაწილეობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებას და მათ დამუშავებას;
ი) საჯარო განხილვის პროცედურების, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობისა და მათი ინფორმირებულობის მექანიზმების გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს შესაბამის წინადადებებს;
კ) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს სამსახურის უფროსის და ცენტრის დირექტორის სხვა დავალებებს.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება: ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება: 2 წელი

საკონკურსო თემატიკა

საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;

საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“;

საქართველოს კანონი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“;

საქართველოს კანონი „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“;

„გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ” კონვენცია;

„საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 22 თებერვლის N 2-94 ბრძანება;

„ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის შედგენისა და მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 11 ოქტომბრის N 2-827 ბრძანება;

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება.


კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები:

Microsoft Office Word-ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel-ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint-ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook-ძალიან კარგი
Google Apps for Business-ძალიან კარგი

ენები

ქართული C1
ინგლისური C1

საკონტაქტო ინფორმაცია                                                                                                                                                    

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N32გ.
საკონტაქტო ტელეფონები 2112023
საკონტაქტო პირი შორენა კურტანიძე

დამატებითი მოთხოვნები

სავალდებულოა:
1. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების, საბუნებისმეტყველო ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
2. სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო სექტორში და/ან დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში არანაკლებ 2-წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია

კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
- განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი);
- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ვერ გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას.

კონკურსზე კანდიდატის დაბარება მოხდება მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.


გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემის საფუძველზე განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

კონკურსის ეტაპები:

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

დაინტერესებულმა პირებმა განაცხადი შეავსეთ ბმულზე: https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/79555?active=1 

 

საჯარო განხილვები