ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სამსახურები

განათლების პროექტების სამსახური

სამსახურის უფროსი

ნინო ტაბატაძე

განათლების პროექტების სამსახურის ძირითადი კომპეტენციები:

 • სტრატეგიის შემუშავება პრინციპის – „გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“ ხელშეწყობის მიზნით, სწავლების მიმართულებების განსაზღვრა,  სასწავლო გეგმების, თემატიკისა და პროგრამების მომზადება; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში მეთოდური მითითებებისა და სასწავლო ლიტერატურის შემუშავება; 
 • გარემოსდაცვითი და აგრარული სფეროების სემინარების ორგანიზება, ტრენინგებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების მომზადება და ჩატარება; 
 • სემინარების, ტრენინგებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების, შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების ხელშეწყობა, სამეცნიერო საკონსულტაციო მომსახურებების განხორციელება და ცენტრის სახელით მონაწილეობა ამ ღონისძიებებში/საქმიანობებში;
 • სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამებში გარემოსდაცვითი და აგრარული კომპონენტების ჩართვის ხელშეწყობა; 
 • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში ახალი პროფესიული კურსების დანერგვის ხელშეწყობა; 
 • ადგილობრივი, პროფესიული და საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,  კულტურისა  და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობა; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში  საერთაშორისო ურთიერთობებში მონაწილეობა; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში „მწვანე ეკონომიკისა“ და „მწვანე ბიზნესის“ ხელშემწყობი პროექტების კოორდინირება; 
 • მდგრადი განვითარების გარემოსდაცვითი და აგრარული კომპონენტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კოორდინირება;
 • გარემოსდაცვით სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სერტიფიცირების უზრუნველყოფა;
 • საზოგადოების აგრარული და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა, შესაბამისი სპეციალისტების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სწავლების ხელშეწყობა.

საჯარო განხილვები